1. Preambule
  • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „OP“) jsou vydané v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a upravují vztahy mezi Zoologickou zahradou Ústí nad Labem, IČO: 00081582, DIČ: CZ00081582, se sídlem Drážďanská 23, 400 07 Ústí nad Labem, příspěvkovou organizací zapsanou na základě zřizovací listiny vydanou Statutárním městem Ústí nad Labem dne 26. 3. 2019 (dále jen „prodávající“) a jinou fyzickou osobou, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, či nepodnikající právnickou osobou nebo podnikatelem (dále jen „kupující“).

 

 1. Úvodní ustanovení
  • Tyto OP upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího prostřednictvím webových stránek https://eshop.zoousti.cz (dále jen „web“).
  • Ustanovení OP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a jsou vyhotoveny v českém jazyce, stejně tak je uzavřena i kupní smlouva.

 

 1. Informace o zboží a jeho cenách
  • Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží na webu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na webu.
  • Veškerá prezentace zboží umístěná na webu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Fotografie uvedené na webu mají pouze ilustrativní charakter a zboží se od nich může drobně lišit.
  • Na webu jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na webu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
  • Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

 

 1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
  • Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby poplatků za používání komunikačních prostředků na dálku. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.
  • Kupující má možnost provést objednávku vyplněním objednávkového formuláře na webu.
  • Při zadání objednávky si kupující vybere zboží a počet kusů, které vloží do elektronického nákupního košíku, způsob platby za zboží a způsob dodání zboží.
  • Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil a souhlasí s těmito OP. Jakékoliv odchylky od propagace zboží prodávajícího uvedené v objednávce kupujícího nejsou pro smluvní strany právně závazné. 
  • Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické, přičemž okamžikem jeho doručení dochází k uzavření kupní smlouvy.
  • V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, má právo zaslat kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto OP.
  • Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku pouze do okamžiku uzavření kupní smlouvy dle čl. 4 odst. 4.5 těchto OP, a to výhradně prostřednictvím e-mailu prodávajícího uvedeného v těchto OP.
  • V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží na webu, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až potvrzením o přijetí kupujícím na e-mailovou adresu prodávajícího.
  • Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s těmi, kteří dříve podstatným způsobem porušili kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

 

 1. Uživatelský účet
  • Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
  • Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. V případě porušení povinnosti kupujícího uvádět správně a pravdivě všechny údaje nenese prodávající žádnou odpovědnost za škodu tím vzniklou kupujícímu nebo třetí osobě.
  • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího ani za škodu tímto porušením vzniklou.
  • Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  • Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 1. Cena zboží, platební podmínky a dodání zboží
  • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
   • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č. 212441/0300 vedený u Československé obchodní banky, a. s.,
   • bezhotovostně prostřednictvím platební karty a zabezpečené platební brány.
  • Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
  • Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  • V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy, přičemž závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
  • Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
  • Zboží je kupujícímu dodáno na adresu určenou kupujícím v objednávce. V případě, že si kupující objednal Dárkový poukaz pro zvíře, je mu poukaz poslán v elektronické podobě e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.
  • Volbu způsobu dodání provádí kupující během objednávání zboží, přičemž po uzavření kupní smlouvy již tuto volbu nelze měnit. V případě, že způsob dodání zboží požadovaný ze strany kupujícího je vzhledem k charakteru zboží nevhodný, upozorní prodávající kupujícího na tuto skutečnost. Pokud kupující nadále trvá na původním způsobu dodání, nenese prodávající žádnou odpovědnost za škodu tímto způsobem dodání vzniklou. Navíc kupující přebírá všechna rizika a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dodání.
  • Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím.
  • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevzetí zboží ze strany kupujícího nemá vliv na platnost a účinnost kupní smlouvy, tj. kupující je povinen zaplatit kupní cenu v plné výši. V případě, že je z důvodu na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  • Kupující je povinen si při převzetí překontrolovat zejména, že množství a druh dodaného zboží odpovídají objednávce. V případě jakékoliv odchylky je kupující povinen tyto odchylky vyznačit v dokladu o převzetí zboží. V opačném případě se má za to, že zboží bylo dodáno množstevně i druhově bezvadné.
  • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
  • Pokud je zboží dodáno dopravcem s poškozeným obalem a má-li kupující při převzetí podezření, že zboží vykazuje vady, vyhotoví kupující na místě s přepravcem písemný zápis o reklamaci zboží a pořídí fotodokumentaci, kterou postoupí při reklamaci prodávajícímu.
  • Pokud je vada způsobená přepravou zboží zjištěna po rozbalení kartonu, je kupující povinen se zásilkou do sepsání zápisu o škodě nemanipulovat a zachovat kompletní obal se všemi proložkami a výztuhami. V opačném případě nemusí být reklamace uznána. Zboží musí být reklamováno v původním obalu se všemi výplněmi a kompletní. V případě jakýchkoliv nejasností má kupující povinnost neprodleně prodávajícího telefonicky kontaktovat.
  • Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu, který bude poslán v elektronické podobě e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.
  • Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem zaplacení celé kupní ceny zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však okamžikem převzetí zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.
  • Prodávající dodá kupujícímu zboží zpravidla do 20 pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že může dojít k prodloužení této lhůty o dalších 5 pracovních dnů, přičemž takové prodloužení dodací lhůty není považováno za podstatné porušení kupní smlouvy. Nedodá-li však prodávající kupujícímu zboží ani v takto prodloužené dodací lhůtě, jedná se o podstatné porušení kupní smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit.

 

 1. Osoba spotřebitele, poučení o právu odstoupit od smlouvy
  • Spotřebitelem se ve smyslu ustanovení § 419 OZ rozumí každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím, který je podnikatelem. Kupující jako spotřebitel pak svá práva z uzavřené smlouvy či práva z vadného plnění uplatňuje vždy u prodávajícího.
  • Kupující má jako spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Kupující jakožto spotřebitel však nemůže odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených v ustanovení 1837 OZ. Uvedená lhůta pro odstoupení od smlouvy je určena k tomu, aby se spotřebitel v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží (tedy aby zboží zkontroloval, nikoliv jej používal). Ustanovení OZ o právu na odstoupení od smlouvy nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. 
  • Pro dodržení lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen odeslat kupujícímu nejpozději poslední den lhůty prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy.
  • Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od kupní smlouvy dostupný na webu prodávajícího, který tvoří přílohu těchto OP. Odstoupení od smlouvy zašle kupující prodávajícímu prostřednictvím e-mailu, nebo na adresu provozovny prodávajícího uvedenou v těchto OP. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení prodávajícímu.
  • V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší a kupující je povinen vrátit zboží prodávajícímu nejpozději do 14 dnů od účinnosti odstoupení od kupní smlouvy. Kupující pak nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou.
  • Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, vrátí prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží, které od kupujícího přijal (nabízí-li prodávající v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen spotřebiteli nahradit nejlevnější z nich), a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud tím nevzniknou další náklady.
  • Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky dříve, než dojde k vrácení zboží.
  • Kupující je povinen vrátit prodávajícímu zboží nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, rovněž v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  • Prodávající má právo odstoupit od smlouvy z důvodu vyprodání zásob či nedostupnosti zboží. Prodávající pak bezodkladně informuje kupujícího o odstoupení od smlouvy prostřednictvím e-mailu uvedeného v objednávce a vrátí kupujícímu ve lhůtě 14 dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží, které od něho obdržel na základě kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je obdržel. Tím není vyloučena možnost prodávajícího dohodnout se s kupujícím v případě vyprodání zásob či nedostupnosti zboží na dodání jiného zboží.

 

 1. Práva z vadného plnění
  • Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy kupující zboží převzal:
   • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, pak má vlastnosti obvyklé,
   • zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
   • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  • Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu z důvodu vady, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění pak kupujícímu nenáleží, věděl-li před převzetím zboží, že má vadu, a stejně tak způsobil-li vadu zboží kupující.
  • V případě výskytu vady může kupující uplatnit vady, tj. zboží reklamovat a:
   • požadovat odstranění vady dodáním chybějící věci nebo dodáním nové věci,
   • požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny,
   • odstoupit od smlouvy.
  • Kupující má právo odstoupit od smlouvy:
   • pokud má zboží podstatnou vadu,
   • při větším počtu vad zboží.
  • Prodávající je povinen přijmout reklamaci v jeho sídle. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
  • Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace musí být vyřízena nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
  • Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
  • Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
  • Způsob vyřízení reklamace si zvolí kupující nejpozději při oznámení vady prodávajícímu. Provedenou volbu již následně kupující není oprávněn měnit, ledaže s tím prodávající souhlasí.
  • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

 1. Doručování
  • Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
  • Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu e-shop@zoousti.cz, popř. na adresu sídla prodávajíciho. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce, popř. na adresu jeho bydliště.

 

 1. Mimosoudní řešení sporů
  • Prodávající tímto informuje kupujícího, že pokud by došlo mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je rovněž možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. V případě sporu mezi prodávajícím a kupujícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli tyto informace v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.
  • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

 1. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
  • Souhlasem se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího kupující souhlasí se zasíláním těchto informací a obchodních sdělení. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
  • Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač, informace k ukládání cookies nalezne kupující na stránce https://www.zoousti.cz/ochrana-osobnich-udaju/
  • Přihlášením k odběru novinek zákazník souhlasí s odebíráním novinek o produktech a novinkách Zoo Ústí nad Labem.

 

 1. Zpracování osobních údajů
  • Prodávající je správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”).
  • Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
  • Prodávající zpracovává osobní údaje, které mu poskytl kupující nebo osobní údaje, které získal na základě plnění objednávky.
  • Prodávající zpracovává identifikační a kontaktní údaje kupujícího a údaje nezbytné pro plnění smlouvy, a to jméno, příjmení/obchodní firma/název právnické osoby, IČO, DIČ, bydliště/sídlo/místo podnikání, e-mail anebo telefon.
  • Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
   • plnění smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
   • splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.
  • Účelem zpracování osobních údajů je
   • vyřízení objednávky kupujícího a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a prodávajícím; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky, poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany prodávajícího plnit.
   • plnění povinností podle příslušných právních předpisů, a to v rozsahu účetní a daňové agendy.
  • Kupující je povinen hlásit prodávajícímu veškeré změny v jeho osobních údajích spravovaných pro vedení účetní a daňové agendy a prodávající tímto informuje kupujícího, že poskytování těchto osobních údajů prodávajícímu je zákonným požadavkem a kupující má povinnost tyto osobní údaje poskytnout.
  • Prodávající uchovává osobní údaje
   • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů.
  • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů prodávající osobní údaje vymaže.
  • Prodávající nebude osobních údaje kupujícího předávat žádné jiné právnické ani fyzické osobě, s výjimkou osob podílejících se na dodání zboží a realizaci plateb na základě smlouvy.
  • Prodávající nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
  • Za podmínek stanovených v GDPR má kupující
   • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
   • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
   • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
   • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
   • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
   • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e- mail prodávajícího.
  • Dále má kupující právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který je dozorovým úřadem pro oblast ochrany osobních údajů (www.uoou.cz), v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.
  • Prodávající prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
  • Prodávající přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
  • Prodávající prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
  • Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzuje kupující, že se seznámil s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.
  • Prodávající je oprávněn podmínky zpracování osobních údajů změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

 

 1. Závěrečná ustanovení
  • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání objednávky tehdy, není-li mezi prodávajícím a kupujícím písemně dohodnuto něco jiného.
  • Odesláním objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
  • Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.
  • Všechna práva k webu prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
  • Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání webových stránek prodávajícího používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
  • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
  • Kupní smlouva včetně OP je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
  • Znění OP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP.

Tyto OP nabývají platnosti a účinnosti dnem 01.04.2021